Envie de participer ?

TACHI-WAZA (technique debout)
 
TECHNIQUE DE JAMBE
ASHI-WAZA
 
 
ashi-guruma
de-ashi-barai (-harai)
hane-goshi-gaeshi
harai-tsurikomi-ashi
hiza-guruma
ko-soto-gake
ko-soto-gari
ko-uchi-gaeshi
ko-uchi-gari
o-guruma
okuri-ashi-barai (-harai)
o-soto-gaeshi
o-soto-gari
o soto-guruma
o-soto-otoshi
o-uchi-gaeshi
o-uchi-gari
sasae-tsurikomi-ashi
tsubame-gaeshi
uchi-mata
 
 
NE-WAZA