Envie de participer ?

TACHI-WAZA (technique debout)
 
TECHNIQUE DE HANCHE
KOSHI-WAZA
 
 
hane-goshi
harai-goshi
koshi-guruma
o-goshi
sode-tsurikomi-goshi
tsuri-goshi
tsurikomi-goshi
uchi-mata
uki-goshi
ushiro-goshi
utsuri-goshi
kubi-nage
 
 
NE-WAZA